Eén van de prioritaire opgaven vanuit het Gebiedsplan A1-zone is het gebied rondom Enter. Door het verbreden van de snelweg neemt de geluidsoverlast toe. Een wens vanuit het dorp is om de geluidsoverlast te verminderen door het aanleggen van een geluidswal en/of -scherm. Samen met bewoners hebben we dit initiatief een stap verder gebracht. Wij hebben gekeken hoe een geluidswal/scherm als gebiedsontwikkeling van meerwaarde kan zijn voor het dorp en invulling geeft aan de pijlers vanuit het gebiedsplan. De voorgestelde ingrepen in het gebied is het aanleggen van een geluidsparkwal waarbij valt te denken aan combinaties met opwekking van duurzame energie, extra wandelroutes, klimaatadaptatie in de vorm van waterberging en het versterken van de biodiversiteit door natuurlijke vegetaties en gradiënten.

i.o.v. Initiatiefgroep en de gemeente Wierden