Integraal beeld van kansen en opgaven

Rijkswaterstaat breidt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo uit ten behoeve van een goede doorstroming tussen economisch belangrijke gebieden in binnen- en buitenland. De scope van de wegverbreding door RWS beperkt zich tot een zone van 13 meter aan weerszijden van de weg. Omdat de invloed van de verbreding verder reikt dan die 13 meter, heeft de provincie Overijssel besloten om het ‘Gebiedsplan A1-zone Twente’ op te stellen, met een scope van 800 meter aan weerszijden van de weg. Het gebiedsplan geeft een integraal beeld van de kansen en opgaven in een brede zone langs de A1.

Vier pijlers

Het gebiedsplan is gebaseerd op de vier pijlers: herkenbaar landschap, parkway, leefbaarheid en duurzaamheid. Elk van deze pijlers komt op voor een belang. De pijler ‘herkenbaar landschap’ vraagt aandacht voor behoud, herstel en beleving van het bijzondere Twentse cultuurlandschap. De pijler ‘parkway’ kijkt naar de A1 als visitekaartje van Oost-Nederland en stelt de beleving van de weggebruiker voorop. De pijler ‘leefbaarheid’ stelt de belangen en wensen van de bewoners en gebruikers centraal. En de pijler ‘duurzaamheid’ dwingt om na te denken over de toekomst, waarin begrippen als CO₂ -reductie, duurzame energieopwekking, circulariteit en klimaatadaptatie een centrale rol spelen.

Zeven prioritaire projecten

Omdat gedurende het proces van het opstellen van het gebiedsplan bleek dat de ambities veel verder reiken dan de financiële polsstok lang is, is besloten tot het definiëren van 7 zogenaamde prioritaire projecten. Zes van deze projecten gaan over een plek of een gebied: van een stevige landschappelijke jas voor de verzorgingsplaats Struik Bolder bij Holten tot aan een nieuwe recreatieve verbinding ter hoogte van Braamhaarsveld bij Almelo. Eén van de projecten betreft een overkoepelend thema voor de gehele A1-zone Twente: duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Status

Een bijzondere mijlpaal! Met het tekenen van de bestuursovereenkomst ‘gebiedsplan A1-zone Twente’, op 29 november 2018, committeerden partijen zich aan de zeven gedefinieerde prioritaire opgaven en verklaarden zij zich bereid om die opgaven te realiseren. Het gebiedsplan wordt daarbij gezien als richtinggevende visie voor het uitwerken van concrete inrichtingsmaatregelen.

Tot slot

Soms komt er een project voorbij waar je hart sneller van gaat kloppen. Dit was zo’n project. Twee jaar lang hebben we als team hard gewerkt aan de totstandkoming van het gebiedsplan, samen met de betrokken partijen. Wat een uitdaging en eer om te mogen werken aan een duurzame en leefbare toekomst voor het gebied waar we zo van houden: ons mooie Twente!

i.o.v. provincie Overijssel
i.s.m. gemeenten Rijssen-Holten, Hof van Twente, Wierden, Almelo en waterschap Vechtstromen