De energietransitie in de Gemeente Almelo

In de regio Twente ondersteunen wij de gemeente Almelo in het voorbereiden van de ruimtelijke inpassing van het bod voor de Regionale Energiestrategie (RES). De Duurzame Energieladder werd 7 januari gepresenteerd in het politiek beraad. De energietransitie betekent nogal wat voor inwoners, de omgeving en het landschap. Door er met elkaar over te praten ontstaat begrip en draagvlak. Het is dan ook mooi om te zien dat de voorgestelde richting in de Duurzame Energieladder over het algemeen positief is ontvangen.

Almelo kiest in de ladder voor concentratie van de grootschalige energieproductie in twee clustergebieden. Per clustergebied is een waardenkaart opgesteld met als doel de kernkwaliteiten van het landschap zichtbaar te maken en te definiëren. In de Duurzame Energieladder zijn spelregels en voorwaarden voor concrete initiatieven op het gebied van (grootschalige) duurzame energieopwekking opgesteld. In een flowchart wordt duidelijk gemaakt welke vorm van opwekking waar in de gemeente mogelijk is. De zogenoemde ‘meepakkers’ zijn belangrijk! Zo kan de inpassing van initiatieven voor opwek van duurzame energie worden gecombineerd met kansen en opgaven en zo met ruimtelijke kwaliteit meer voor het landschap, het gebied en de omwonenden te betekenen.

Participatie en draagvlak van mensen in de omgeving is hierbij belangrijk voor het laten slagen van de energietransitie. Door mensen in een gebiedsproces actief mee te laten denken en via een coöperatie of gebiedsfonds mee te laten profiteren kan het draagvlak worden vergroot. Naast ruimte voor grootschalige opwek van duurzame energie is in de ladder ook ruimte voor kleinschalige en lokale initiatieven. De gemeente heeft de ambitie om na het vaststellen van de Duurzame Energieladder de komende tijd gebiedsprocessen op te starten waarin initiatiefnemers, inwoners, belangengroepen en de gemeente samen aan tafel gaan om op basis van de Duurzame Energieladder tot gedragen plannen komen.

Een mooie stap vooruit naar een duurzame toekomst.
i.o.v. Gemeente Almelo