Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit A1-zone Twente

In het kader van het ‘Gebiedsplan A1-zone Twente’ is de pijler ‘duurzaamheid’ uitgewerkt als prioritair project ‘ruimtelijke laadbaarheid A1-zone’. De pijler ‘duurzaamheid’ dwingt om na te denken over de toekomst, waarin duurzame opwek van stroom en warmte, energieopslag, slimme netwerken, sociale energierelaties, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit ‘in balans met het landschap’ een centrale rol spelen. Wij vinden het integrale karakter en de brede betekenis van het thema duurzaamheid essentieel. Het Deense eiland Samsø en het Duitse Saerbeck vormen hierbij inspirerende voorbeelden.

In de A1 zone wisselen diverse landschapstypen elkaar in rap tempo af. Dat vraagt een zorgvuldige benadering waarbij in het ene gebied meer mogelijk is en in het andere gebied vraagt om terughoudendheid. Op gebiedsniveau is de laadbaarheid van de A1-zone in kaart gebracht. Ruimtelijke bouwstenen geven richting aan de landschappelijke inpassing en meekoppelkansen als biodiversiteit, klimaatadaptatie, oogstbaar landschap en recreatieve structuren zijn in beeld gebracht.

In twee gebieden liggen in het bijzonder kansen om het landschap met duurzaamheid te versterken en te vernieuwen. In het gebied Schipbeek/Lokerbroek/Flank van de Zuurberg liggen kansen voor de Twentse Energiehoeve. De energiehoeve produceert energie voor zijn omgeving. Afhankelijk van de schaal van de energiehoeve is de omgeving de noaber(s), het nabijgelegen dorp of zelfs het toekomstige laadstation Struik-Bolder langs de A1. Zo verdient het gebied aan de productie van duurzame energie.

Voor Entervenen is het ontwikkelperspectief Energiecorridor Entervenen uitgewerkt waarin met ruimte voor duurzame opwek, water, oogstbaar landschap en biodiversiteit de nieuwe landschapsstructuur en identiteit van Entervenen wordt vormgegeven. Er liggen eveneens kansen om met een landschapsenergiefonds de opbrengst van Entervenen van betekenis voor heel Enter te laten zijn. Lokale energie als verdienmodel voor dorp en landschap. Een mooie stap vooruit!

i.o.v. provincie Overijssel
i.s.m. gemeenten Rijssen-Holten, Hof van Twente, Wierden, Almelo en waterschap Vechtstromen