Hellendoorn heeft ervoor gekozen om inwoners en bedrijven vanaf het begin mede-eigenaar te maken van de energietransitie. Vanuit gebiedsprocessen wordt de inkleuring van de energieopgave gerealiseerd.

Hellendoorn wil in 2030 minimaal 30% van het elektriciteitsverbruik van de gehele gemeente duurzaam opwekken binnen de gemeentegrens. Op basis van deze ambitie heeft de gemeenteraad van Hellendoorn in december 2019 de energieopgave vastgesteld op 71 GWh. Het plan voor het opwekken van duurzame energie is onderdeel van de RES-Twente.

De invulling van de opgave dient tot stand te komen door reeds bewezen technieken, zoals zijnde wind- en zonne-energie. Het beoogde resultaat bij de invulling van de energieopgave is naast de kwantitatieve opgave én maatschappelijke acceptatie, ook het borgen van onze ruimtelijke kwaliteit. Om (toekomstige) initiatiefnemers van zon-op-landprojecten te inspireren bij de inpassing van het energieproject in onze gemeente is dit inspiratiedocument opgesteld.

In dit document wordt invulling gegeven aan de borging van Ruimtelijke Kwaliteit en vormt een uitwerking van het bestaand beleidskader. ‘Landschapsrecepten voor zon’ inspireert en biedt een helpende hand bij de wijze van inpassing van zon-op-land in de gemeente Hellendoorn. De gemeente heeft een rijk en afwisselend landschap met verschillende landschapstypen. Dit vraagt per landschapstype een andere benadering, advies of een ander accent. Het document is nadrukkelijk te inspiratie opgesteld en is nadrukkelijk niet bedoeld om vooraf gebieden uit te sluiten.
Een ‘Geografische Beslisboom’ helpt de initiatiefnemer van een zonneveld bij de route naar het juiste landschapstype. Per landschapstype is een hoofdstuk gewijd aan de randvoorwaarden (basis ingrediënten) en de meekoppelkansen (keuzemenu) bij de landschappelijke inpassing van zon op land.

Het document Nieuw Buitengebied, vastgesteld op 2 juni 2020, vormt de basis voor de landschapstypes. Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland gebieden zijn (vooralsnog) uitgesloten voor zon-op-landprojecten. Voor de gebieden buiten deze zones zijn per landschapstypes recepten opgesteld bestaande uit basis ingrediënten (randvoorwaarden) die kunnen worden toegepast en waarover inspiratie wordt gegeven. De kwaliteitsimpuls zonnevelden van de provincie Overijssel vormt een belangrijke bron voor de randvoorwaarden. Het doel is een kwalitatieve landschappelijke inpassing van een zon-op-landproject in een desbetreffend landschapstype. Speciale aandacht is er voor de weidevogelgebieden waar aandacht moet zijn voor compensatie van het weidevogelbeheer. In 2017 is een motie aangenomen ter bescherming van de enken en essen. Bij ontwikkelingen dient extra aandacht uit te gaan naar de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de essen en enken. Participatie van alle betrokkenen als eigenaren van de essen en enken, historische verenigingen van de gemeente, de Hellendoornse millieuraad en Plaatselijke Belangen is een verplicht.

Daarnaast is er per landschapstype een keuzemenu met meekoppelkansen opgesteld. In het keuzemenu wordt ingegaan op gewenste en of kansrijke meekoppelkansen, aanvullingen en of verrijkingen van het zon-op-landproject, de relatie met de omgeving, het versterken van het landschap, de biodiversiteit en/of in te spelen op klimaatadaptatie. Per landschapstype is een advies aangegeven hoeveel ingrediënten uit het keuzemenu wenselijk zijn op te nemen om tot een kwalitatieve inpassing te komen. De initiatiefnemer is vervolgens vrij hier vorm en invulling aan te geven en wordt aangemoedigd met een goed landschappelijk inpassingsplan te komen.

i.o.v. gemeente Hellendoorn