Aan de noordzijde van Weerselo realiseert de provincie Overijssel op de kruising van de Bisschopstraat met de Bornsestraat en Abdijstraat een rotonde in de N343 om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. In opdracht van de provincie hebben wij, in nauwe samenwerking met de gemeente, het plan opgesteld voor de landschappelijke inpassing van de rotonde.

De rotonde krijgt een plek in een gebied waar het essenlandschap en het beekdallandschap van de Middensloot elkaar raken. Ook ligt de rotonde nabij het karakteristieke ’t Stift. Centraal bij de landschappelijke inpassing staan het herkenbaar en beleefbaar maken van de twee landschapstypen en het behoud van zichtlijnen op het ’t Stift. Er is uitvoerig nagedacht over schaal en maat van de ruimte, over zichtlijnen, over een fraaie entree van Weerselo en over het versterken van het contrast tussen de twee landschappen. Met beplantingen is dit contrast verder aangezet, door verdichting van het essenlandschap met streekeigen beplantingen op te herstellen steilranden en juist het meer openhouden van het beekdal, waarbij vernatting en verschraling van de vegetatie het beekdal herkenbaar maken.

ODIN heeft een landschappelijke visie opgesteld en het beplantingsplan uitgewerkt voor de bestemmingsplanprocedure. Voor de informatieavond hebben wij het plan in een 3D model en animatie uitgewerkt. Omwonenden, recreanten en weggebruikers krijgen hiermee een goed beeld in de voorgenomen plannen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat in 2020 de schop de grond in!

i.o.v. Provincie Overijssel
i.s.m. gemeente Dinkelland

youtube video