De Gronausestraat als onderdeel van het centrum

De gemeente Losser werkt volop aan de herinrichting van het centrum. In navolging van de Gronausestraat Zuid wordt nu ook druk gewerkt aan de herinrichting van de Gronausestraat Noord. De Gronausestraat is een belangrijke doorgaande route langs en naar het centrum van Losser en heeft derhalve een sterke samenhang met het Parapluplan Centrum Losser. 

Bij de herinrichting is zowel in het zuidelijk als noordelijk deel integraal nagedacht over de belangrijke verkeerskundige functie van de Gronausestraat, verkeersveiligheid, de beleving en uitstraling van de openbare ruimte, groenstructuren, parkeren en de samenhang met het centrum. Wij hebben het ontwerp in nauwe samenwerking met de gemeente, diverse deskundigen, Platform Losser en onder andere Centrum Management Losser (CML) opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van elkaars ideeën, kennis en ervaring. Participatie en inspraak door bewoners en belanghebbenden was belangrijk tijdens het proces. Alleen door iedereen mee te nemen in het proces en input te laten leveren kom je tot een gedragen plan!

i.o.v. Gemeente Losser
i.s.m. Goudappel Coffeng